Klub Spaniela


 

Konkurs plastyczny pod hasłem "Pies najlepszym przyjacielem człowieka"

Związek Kynologiczny w Polsce zaprasza do udziału:

Konkurs plastyczny pod hasłem
"PIES NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA"

Pies najlepszym przyjacielem człowieka

Miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Zachęcamy wszystkich milusińskich do udziału w konkursie. Przesyłajcie swoje prace wykonane dowolną techniką do końca października. W konkursie wyłonimy łącznie 20 zwycięzców we wszystkich kategoriach wiekowych. Do wygrania atrakcyjne nagrody.
Lista laureatów i ich prace zostaną opublikowane 8 listopada.

Prosimy o wysyłanie prac do dnia 31.10.2019 na adres:

Związek Kynologiczny w Polsce
Al. Jerozolimskie 30/11
00-024 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "Pies najlepszym przyjacielem człowieka".

Do każdej pracy należy załączyć karteczkę lub opis na odwrocie zawierający następujące informacje:
  1. imię i nazwisko autora pracy,
  2. wiek autora,
  3. imię i nazwisko rodzica / opiekuna,
  4. telefon kontaktowy,
  5. adres mailowy,
  6. adres zamieszkania,
  7. zgodę na publikację o której mowa w regulaminie

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.
Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "Pies najlepszym przyjacielem człowieka".

Związek Kynologiczny w Polsce zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. "Pies najlepszym przyjacielem człowieka" zwanym dalej "Konkursem".

I ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Związek Kynologiczny w Polsce, zwany dalej "Organizatorem".

II CEL KONKURSU

1. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Odkrywanie młodych talentów.
4. Zachęcanie dzieci i młodzieży do prawidłowej opieki nad zwierzętami.
5. Wzmacnianie korzystnych relacji z otoczeniem.
6. Promocja działań na rzecz zwierząt.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs odbywa się w dniach 1.10.2019 – 31.10.2019
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- wiek przedszkolny do 7 lat
- szkoły podstawowe od 7 do 15 lat
- szkoły ponadpodstawowe od 15 do 18 lat

3. Tematem przewodnim pracy jest pies.
4. Technika i format prac plastycznych jest dowolna.
5. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
6. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.
7. Dopuszczalna jest minimalna pomoc rodzica w kategorii wiek przedszkolny.
8. Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz zgodę na publikację pracy.

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy przesyłać do dnia 31.10.2019
na adres:
Związek Kynologiczny w Polsce
Al. Jerozolimskie 30/11
00-024 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "Pies najlepszym przyjacielem człowieka".

V OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.
3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 listopada 2019, laureaci i ich prace zamieszczone zostaną na stronie Facebookowej.
2. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.

Wydarzenie na Facebook:
https://www.facebook.com/events/1872344746244039/
© Związek Kynologiczny Oddział Bydgoszcz Realizacja: Tworzenie stron Internetowych Bydgoszcz